Vi synliggjør dine verdier!

Estimo AS tilbyr verdivurderinger av alle typer næringseiendom, offentlige eiendommer og privat eiendom. Vi har erfaring fra verdivurdering av noen av de største og mest krevende eiendommene i vårt område.
Estimo AS tilbyr også verdi- og skadetaksering av industrimaskiner, anleggsmaskiner og driftsløsøre.


Bedrift Privat

Bedrift

Taksering av næringseiendom

Estimo AS tilbyr verdivurderinger av alle typer næringseiendom, offentlige eiendommer etc. Våre partnere har erfaring fra verdivurdering av noen av de største og mest krevende eiendommene i vårt område. Våre rapporter vil inneholde inngående kontantstrømanalyser, basert på virkelige leiekontrakter og aktuelle markedsleie-nivåer.

Taksering av utviklingstomter

Estimo bistår ved vurderinger knyttet til utvikling bolig- og næringseiendommer eller kombinasjonseiendommer med flere bruksområder. Vi har erfaring fra flere spesielle prosjekter med forskjellige unike utgangspunkt og løsninger. Estimo`s partnere har lang erfaring fra vurdering og verdsettelse knyttet til utvikling av boligområder. Vi arbeider med alle stadier i slike prosesser, fra uregulerte områder via ferdig regulerte områder til ferdig opparbeidede og byggeklare områder.

Verdivurdering av SMB-selskaper

Estimo bistår ved verdivurdering av selskaper i SMB-segmentet. Vurderingene er basert på analyser av selskapets interne forhold, personell, marked, økonomi, konkurransesituasjon o.s.v. Slike vurderinger er en god indikasjon på et selskaps verdi. Ved kjøp/salg fremkommer den endelige verdien etter en forhandling mellom kjøper og selger. Estimo har lang erfaring fra vurdering og verdsettelse av flere typer selskaper innenfor handel, konsulentvirksomhet, entreprenørvirksomhet, hoteller m.m.

Verditaksering av industri og løsøre

Estimo AS har erfaring tilbake til 1993 da selskapets eier, Børre Hermansen begynte å taksere industrianlegg, maskiner og driftstilbehør av alle slag. I perioden fra 1993 og frem til i dag har vi bistått våre oppdragsgivere med takster av utstyr fra noen få tusen kroner og opp i verdier på mer enn 100 millioner kroner.Takster fra Estimo AS benyttes ved kjøp og salg av løsøre og hele bedrifter, ved generasjonskifte, fusjoner, fisjoner o.s.v. Også ved bruk av eiendeler som innskudd til aksjekapital etter reglene i aksjeloven benyttes våre takster.

Skadetakst av maskin og løsøre

Estimo AS har i samme periode, fra 1993 og frem til i dag, gjort en rekke store og små skadetakster på industrimaskiner, produksjonsmaskiner og utstyr, lagerutstyr, kjøretøy, kontorinventar og løsøre. I disse tilfellene er kundene nesten utelukkende forsikringsselskaper og skadeoppgjørs-selskaper. Det er i stor grad snakk om havariskader, brannskader og transportskader.Vi har meget god kjennskap til innholdet i forsikringsselskapenes vilkår, og hvordan disse slår ut for skadelidte når uhellet er ute.
Pris per time 1.250,-

Privat

Verditaksering av bolig

Alle som eier en bolig vil ha behov for en vurdering av boligens verdi. Sertifiserte takstmenn er de eneste i denne bransjen som er uavhengige, og uten interesse i eiendommens verdi. Takster benyttes vanligvis ved finansiering, re-finansiering, ved etablering av sikkerheter, overdragelser internt i familie, arv og skifte. Ved salg kan vi også levere tilstandsrapport.

Verditaksering av fritidseiendom

Alle som eier en bolig vil ha behov for en vurdering av boligens verdi. Sertifiserte takstmenn er de eneste i denne bransjen som er uavhengige, og uten interesse i eiendommens verdi. Takster benyttes vanligvis ved finansiering, re-finansiering, ved etablering av sikkerheter, overdragelser internt i familie, arv og skifte. Ved salg kan vi også levere tilstandsrapport.

Forhåndstakst – Nybygg og tilbygg

Ved nybygg eller utvidelse av en bygning vil det ofte være behov for en forhåndstakst over eiendommen som underlag for finansiering. Dette er en takst basert på dagens situasjon for evt. eksisterende bygningsmasse, og på fremlagte tegninger og beskrivelser av nybygget. Vi i Estimo AS har lang erfaring fra slike forhåndstakster og kan levere den dokumentasjonen som er nødvendig

Tomtetakst

Å taksere tomter for bolig- og spesielt fritidseiendommer, kan være en krevende oppgave. Hos Estimo AS har vi erfaring fra slike takster, helt fra enkelttomter og oppover til store regulerte byggefelt. Vi har også taksert fritidseiendommer over store deler av Østlandet.
Pris per time 1.250,-

Prisliste

Verdi og lånetakst / Boligsalgsrapport - Bolig Eks. mva. Inkl. mva
Enebolig Fra 5.000,- 6.250,-
Leilighet Fra 4.400,- 5.500,-
Øvrig arbeid etter medgått tid per time 1.150,- 1.375,-
Verdi og tilstandsvurdering - Næringsbygg Eks. mva. Inkl. mva
Etter avtale basert på medgått tid pr. time Kr. 1.250,- -
Verdi og skadetaksering - Maskiner og industriutstyr Eks. mva. Inkl. mva
Etter avtale basert på medgått tid pr. time Kr. 1.250,- -
Konsulentarbeid i forbindelse med øvrig verdivurdering og rådgivning Eks. mva. Inkl. mva
Etter avtale basert på medgått tid pr. time Kr. 1.250,- -

Om oss

Børre Hermansen

Daglig leder
Børre Hermansen er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom. Han har arbeidet i rådgivende ingeniørvirksomhet siden 1980, og med verdivurdering og taksering siden 1993. Kompetanse innen taksering av næringseiendom, bolig- og fritidseiendom, industrimaskiner og verdivurdering av selskaper. Medlem av NTF - Norges Takseringsforbund.

90 55 61 31

borre@estimo.no

LinkedIn
90 55 61 31
borre@estimo.no
LinkedIn

Børre Hermansen er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom. Han har arbeidet i rådgivende ingeniørvirksomhet siden 1980, og med verdivurdering og taksering siden 1993. Kompetanse innen taksering av næringseiendom, bolig- og fritidseiendom, industrimaskiner og verdivurdering av selskaper. Medlem av NTF - Norges Takseringsforbund.

Rådhusgata 34, 3015 Drammen

90 55 61 31
post@estimo.no